JAVNI KONKURS za sufinansiranje potreba u oblasti sporta - 2015.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Врбас
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 06.3-44/2015-II/02
Дана: 21. 01. 2015. год.

23 jan 2015 0 comment

На основу члана 138.139. и 140 Закона о спорту („ Службени Гласник РС“ , бр.24/2011) и Правилника о националној категоризацији спортова, (Службени Гласник РС, бр.25/2013) годину, на основу члана 16. и 50. Статута општине Врбас („ Службени лист општине Врбас“ број 3/2002,5/2002,10/2004,11/2008,21/2009,15/2010,16/2013,2/2014 ) Председник општине Врбас расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

За расподелу средстава из буџета општине Врбас за 2015. годину за суфинансирање потреба у области спорта


Предмет конкурса представља расподела средстава опредељених Одлуком о буџету општине Врбас за 2015. годину намењено за:

1. Организације физичке културе и спорта;
2. Основне трошкове клубова
3. Спортске манифестације.

ОПШТИ УСЛОВИ

Организације физичке културе и спорта

У циљу објективнијег и поузданијег вредновања програма клубова (спортских организација) утврђује се категоризација која се врши на основу израђеног Правилника, усвојеног од стране Општинског већа општине Врбас
Право на финансијска средства из буџета општине Врбас за 2015. годину имају :
- спортски клубови (организације) која доприносе развоју спорта у општини Врбас .
- чије је седиште на територији општине Врба.
- уз услов да задовољавају критеријуме предвиђене Правилником и Правилником о националној категоризацији спортова.

Манифестације

Спортска такмичења и манифестације од интереса за општину Врбас могу бити финансирана уколико њихов програм испуњава следеће услове:

- Да се реално и објективно процењује да ће такмичење и манифестација због своје масовности и квалитета изазвати посебно интересовање по броју учесника или по броју гледалаца;
- да је међународног или врхунског карактера;
- да ће квалитетом учесника допринети популаризацији појединог спорта или спорта у целини;
- да постоји гаранција о обезбеђењу одговарајућег квалитета организације;
- да се финансира удруженим средствима и одржава на територији општине Врбас.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Пријаве на Конкурс са комплетном документацијом достављају се у затвореној коверти препорученом пошиљком или лично на адресу Маршала Тита број 89, писарница општинске управе Врбас . На коверти обавезно назначити пуно име и адресу пошиљаоца, навести за који конкурс се подноси пријава и ставити ознаку НЕ ОТВАРАТИ.

Пријаве се подносе у року од 23.01.2015. до 20.02.2015. године.
Непотпуне, неблаговремене, непотписане и неоверене пријаве неће се разматрати.

Комплетна конкурсна документација се може преузети лично на наведеној адреси и званичном сајту општине Врбас www.vrbas.net .

Све додатне информације се могу добити лично или на тел. 021 7954 060.

ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРИЈАВАМА

Поднете пријаве разматра Комисија, на основу израђеног Правилника. Комисија доноси Предлог решења о распоређивању средстава. Председник општине Врбас доноси Решење уз предходно прибављено Мишљење општинског већа , а додељена средства се исплаћују у складу са приливом средстава у буџет општине Врбас.

1. ОСНОВНИ ТРОШКОВИ КЛУБОВА И МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Потребна документација:

  • Решење од Агенције за привредне регистре Републике Србије
  • Да је клуб/спортске организације регистровано на територији општине Врбас
  • Да своју основну програмску активност реализују на територији општине Врбас
  • Попуњен образац
  • Копија потврде о чланству у националном гранском спортском савезу који је признат од Спортског савеза Србије
  • Копија књиге евиденције чланова спортске организације, уговор са тренером који обавља стручно-педагошки рад у клубу, копија његове дипломе о стручној оспособљености и копија тренерске лиценце гранског спортског савеза у оквиру ког се спортска организација такмичи
  • Копија потврде гранског спортског савеза да се спортска организација налази у систему такмичења непрекидно од такмичарске 2011/2012. год.
  • Програм такмичарских активности за 2015. годину


ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРБАС
др Братислав Кажић

 

Преузми образац ОСНОВНИ ТРОШКОВИ КЛУБОВА
Преузми образац СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Преузми образац КЊИГА ЧЛАНОВА/спортски клубови, удружења
Преузми образац ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ТРЕНЕРА
Преузми образац ПРИСТУПНИЦА – активни спортисти
Преузми образац УГОВОР О РАДУ тренери

 

.