Statut SSOV

На основу чл. 40. ст. 2.,чл. 55. ст. 3. тач. 1. Закона о спорту Републике Србије (“Сл. Гласник РС”, бр. 10/2016)  и члана 37. ст. 1. тач. 1. алинеја 1. Статута Савеза спортова општине Врбас, Скупштина Савеза спортова општине Врбас на седници одржаној 13.01.2017. године усвојила је:

СТАТУТ

САВЕЗА СПОРТОВА ОПШТИНЕ ВРБАС

I ОСНОВНЕОДРЕДБЕ

Члан 1.

            Савез спортова општине Врбас је добровољан, невладин, неполитички и непрофитабилан   територијални спортски Савез за Општину Врбас.

            У Савез спортова општине Врбас  (удаљем тексту: Савез) удружују се територијални грански спортски Савези, клубови, општинска стручна и друга спортска удружења која су основана за ниво Општине Врбас.

            У Савез се могу удружити и друге заинтересоване организације из области спорта, у складу са овим Статутом.

            Термини којима су у овом статуту означени положаји, професије, односно занимања, изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на која се односе.

 

 1. Назив и седиште Савеза

Члан 2.

Назив Савеза је: Савез спортова општине Врбас

Скраћени назив је: ССОВ

Назив Савеза на енглеском језику је: Sports association of the municipality of Vrbas

Седиште Савеза је у Врбасу

Седиште Савеза се налази у Улици Панонска бр. 2

 

 1. Подручје активности

Члан 3.

            Савез обавља активности и делатности на остваривању статутарних циљева на целој територији Општине Врбас .

 

 1. Правни статус

Члан 4.

            Савез је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим Статутом.

 

 1. Печат, заштитни знак и застава

 

Члан 5.

            Савез има печат округлог облика на којем су ћириличним писмом на ободу исписани назив и седиште Савеза, у средини печата је стилизован лого.

            Савез има штамбиљ на коме је исписан латиничним писмом назив Савеза и остављено место за број и датум.

            Савез има свој знак, логотип и друге симболе, чији изглед утврђује Управни одбор Савеза.

            Савез има заставу, чији изглед утврђује Управни одбор Савеза.

           

 1. Чланство у другим удружењима и Савезима

 

Члан 6.

            Савез је члан Спортског Савеза Србије и Спортског Савеза Војводине.

            Савез може да се учлани у одговарајуће националне и међународне спортске савезе од значаја за остваривање циљева Савеза.

 

 

 1. Заступање и представљање

Члан 7.

            Савез представљају и заступају Председник Савеза и Генерални секретар Савеза, у оквирима својих овлашћења утврђених овим Статутом.

            Одлуком Управног одбора могу се одредити и друга лица с правима и обавезама у заступању Савеза, у границама датих овлашћења.

 

 

 1. Забрана дискриминације

Члан 8.

            Забрањена је, у складу са законом, свака непосредна и посредна дискриминација, укључујући и говор мржње, по било ком основу, лица у надлежности Савеза и чланова Савеза, на отворен или прикривен начин, а која се заснива на неком стварном или претпостављеном личном својству, статусу, опредељењу или уверењу, у складу са  Законом о забрани дискриминације.

            Одредбе општих и појединичаних аката Савеза и чланова Савеза које представљају дискриминацију у складу са ставом 1.овог члана не примењују се.  

У Савезу и код чланова Савеза није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина.

Сва лица у надлежности Савеза и чланова Савеза обавезна су да се супротстављају свакој врсти злоупотреба, злостављања, дискриминације и насиља према деци.

 

II ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ САВЕЗА

 

 1. Циљеви

Члан 9.

            Циљ Савеза је да:

 • Својим деловањем доприноси развоју и промоцији спорта у Општини Врбас и повећању бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
 • Промовише образовну и васпитну функцију спорта, фер-плеја, разумевања, толеранције и одговорности кроз бављење спортом;
 • уређује и остварује спортска питања од заједничког интереса за све учеснике у систему спорта у Општини Врбас,
 • обавља послове којима се обезбеђују услови за праћење, развој и унапређење спортске рекреације, спорта деце, укључујући физичко васпитање деце предшколског узраста и школског спорта, врхунског спорта и спорта инвалидних лица;
 • обавља друге послове у складу са Законом о спорту, програмом развоја спорта у Општини Врбас и овим Статутом.

 

 1. Садржај активности

Члан 10.

Савез своје циљеве остварује кроз:

 • стварање услова за развој спорта у Општини Врбас;
 • организовање спортских манифестација и такмичења;
 • подршку изградњи и одржавању спортских објеката;
 • перманентно стручно образовање и усавршавање спортских стручњака и стручњака у спорту;
 • пружање помоћи својим члановима у унапређењу стручног рада;
 • подстицање рада својих чланова додељивањем награда и признања за изузетне спортске резултате и за допринос развоју и унапређењу спорта на територији Општине;
 • усклађивање активности чланова Савеза;
 • заступање заједничких интереса својих чланова пред државним органима, органима АП Војводине и органима јединице локалне самоуправе;
 • издавање сопствених публикација и подршку излажења других публикација од значаја за развој спорта у Општини Врбас и унапређење спортске науке и стручног рада у спорту;
 • остваривање међународне спортске сарадње;
 • популаризацију спорта у медијима, образовним институцијама и другим организацијама;
 • старање о унапређењу заштите здравља спортиста и спортских стручњака;
 • предузимање мера за спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, лажирање спортских резултата);
 • подстицање бављења спортом, посебно деце, омладине,жена, старих и особа са инвалидитетом, у свом подручју деловања;
 • давање подршке предшколском и школском спорту;
 • активности на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и утврђивању правила понашања уњиховим међусобним односима;
 • пружање помоћи својим члановима у области маркетинга, повезивања са привредом, увођења нових метода рада и пословања, прибављање пословних информација и сл;
 • праћење да ли је рад чланова Савеза у складу са законом, Статутом и општим актима Савеза и њиховим Статутом и општим актима и помагање члановима у отклањању недостатака у раду и решавању спорова који угрожавају остваривање функција и циљева чланова Савеза и самог Савеза;
 • организовање заједничких стручних служби;
 • предузимање активности на омасовљавању женских спортских организација и давању равноправног значаја женама и особама са инвалидитетом у спорту;
 • предлагање годишњих и посебних програма, којима се остварује општи интерес у области спорта, за финансирање из буџета Општине Врбас, у складу са законом;
 • учествовање у раду стручних комисија које врше евалуацију програма који се

финансирају у складу са Законом о спорту;

 • учествовање у раду комисије за припрему категоризације спортова, спортиста и спортских стручњака и рангирање спортиста и спортских стручњака у складу са Законом о спорту.
 • друге активности и мере које доприносе реализацији циљева Савеза и остваривању положаја утврђеног Законом о спорту и Програмом развоја спорта у Општини Врбас;

Остваривање циљева Савеза ближе се регулише одговарајућим општим актима (спортским правилима) које доносе надлежни органи Савеза у складу са овим Статутом;

Савез може, ради остваривања активности из става 1. Овог члана, основати спортско привредна друштва, установе или други законом утврђен облик организовања у земљи и иностранству, самостално или садругим правним и физичким лицима.

 

 1. Стручни рад

Члан 11.

Стручни рад у Савезу и код чланаова Савеза могу да обављају искључиво лица која имају одговарајуће спортско звање и који испуњавају услове у складу са Законом.

Спортски стручњаци из става 1. Овог члана су обавезни да се стручно усавршавају у складу са Законом о спорту и општим актима Савеза.

Спортски стручњаци дужни су да планирају и евидентирају стручни рад који обављају у Савезу.

Управни одбор Савеза утврђује план стручног образовања, оспособљавања и усавршавања спортских стручњака и стручњака у спорту, ангажованих у Савезу и обезбеђује услове за остваривање тог плана.

            Савез ангажује спортске стручњаке закључењем уговора о раду или закључењем уговора о стручном ангажовању, у складу са законом.

            Савез има најмање једног запосленог или ангажованог спортског стручњака или стручњака у спорту са положеним спортским стручним испитом у складу са Законом о спорту.

 

 1. Обављање спортских активности и спортских делатности

Члан 12.

Савез и сви чланови Савеза, у обављању спортских активности и спортских делатности, нарочито се ангажују на афирмацији духа олимпизма, подстицању фер плеја, унапређењу васпитно-образовног и стручног рада у спорту, подстицању и афирмацији добровољног рада у спорту, борби против лажирања, сузбијању насиља и допинга у спорту.

            Савез и чланови Савеза остварују своје циљеве и обављају спортске активности и делатности у складу са законом, спортским правилима Савеза и својим општим актима.

            Савез и чланови Савеза обавезни су да обезбеде да бављење спортом буде хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно у складу са природном средином и друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и доступно свим грађанима подједнаким условима без обзира на узраст, ниво физичких способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство.

           

III ЧЛАНСТВО У САВЕЗУ

Члан 13.

            Савез и његови чланови функционишу као јединствен систем спорта у Општини Врбас.

            Чланови Савеза у остваривању својих циљева и задатака самостално уређују своју унутрашњу организацију и рад, доносе и реализују програме развоја, организују такмичења за која су надлежна и остварују друге циљеве и задатке утврђене својим програмима и плановима Савеза.          Организација и рад чланова Савеза уређује се њиховим Статутима, у складу са законом и спортским правилима Савеза.

            Чланство у Савезу не може се преносити.

            Чланови Савеза су обавезни да дисциплински казне лице из своје надлежности у случајевима непоштовања обавеза из овог Статута.

Члан 14.

Спортске организације, територијални грански спортски савези, клубови, стручна и друга спортска удружења, која су уписана у надлежни регистар и испуњавају услове за обављање спортских активности и делатности прописане Законом о спорту удружују се, ради уређивања питања од заједничког интереса, заједничког репрезентовања, уређивања питања организовања такмичења и статуса спортиста у одређеној грани спорта, у територијалне спортске савезе.

 

Члан 15.

            Савез спортова општине Врбас може у чланство примити само организацију из одређене гране спорта која је у систему спорта успостављеном овим Статутом, односно која је у непосредном или посредном чланству Савеза.

Надлежни органи Савеза дужни су да приме у чланство организацију у области спорта која је регистрована у складу са законом и испуњава опште услове утврђене овим Статутом за пријем у чланство Савеза.

Члан 16.

Организације у области спорта са одређене територије која су уписана у надлежни регистар и испуњавају услове за обављање спортских активности и делатности прописане Законом о спорту удружују се, ради уређивања и остваривања спортских питања од заједничког интереса, у територијални спортски савез за јединицу локалне самоуправе или градску општину.

Територијална спортска удружења чланови Савеза остварују циљеве и обављају послове утврђене Законом о спорту, овим Статутом и својим статутом.

Територијално спортско удружење члан Савеза дужан је да прими у своје чланство организацију из става 1.овог члана, у року од 60 дана од дана подношења уредног захтева за пријем у чланство, ако је њихов статут у складу са статутом тог савеза.

Територијална спортска удружења могу се регионално повезивати ради реализације заједничких програма и пројеката и остваривања заједничких циљева. Савез пружа територијалним спортским удружењима помоћ у раду.

Члан Савеза са исте територије може постати само један територијални спортски савез.

Територијални спортски савез, члан Савеза, може у чланство примити само организацију из одређене гране, односно области спорта која је у систему спорта успостављеном овим Статутом, односно која је у непосредном или посредном чланству Савеза.

Спортски савези чланови Савеза обавезни су да предузму активности, укључујући и усвајање обавезујуће статутарне одредбе, којима ће обезбедити да се организације из њихове надлежности са одређене територије учлане у одговарајући територијални спортски савез.

Сваки члан Савеза обавезан је да ефективно остварује своје надлежности утврђене чланом 138.став 5. Закона о спорту и да омогући Савезу надзор и увид у сва документа и активности везане за одобравање и реализацију програма, односно пројеката који се финансирају из јавних прихода у јединици локалне самоуправе.

 

Члан 17.

Савез има следеће врсте чланова:

 1. редовне чланове
 2. придружене чланове
 3. помажуће чланове
 4. почасне чланове

Редовни чланови Савеза су:

 • спортска удружења - клубови,
 • територијални грански Савези,

Придружени чланови Савеза су:

 • новооснована – спортска удуржења - клубови, општински грански Савези, до испуњења услова из члана18.овог Статута,
 • грански Савези чија спортска грана није препозната од стране МОК, АРИСФ и СПОРТ АKОРД,
 • стручна спортска удружења (удружења – тренера, новинара, лекара и сл.),
 • самостални професионални спортисти регистровани по Закону.

Помажући чланови:

            Помажући члан може постати свака организација која  је регистрована у складу са законом, која жели да помаже остваривање циљева Савеза и ако приложи писану изјаву да употпуности прихвата Статут и опште акте Савеза.

Почасни чланови Савеза:

            За почасног члана може бити, одлуком Управног одбора Савеза, именовано свако лице које има посебне заслуге за рад Савеза или чије чланство у Савезу је од посебног интереса за остваривање циљева Савеза и ако приложи писану изјаву да у потпуности прихвата Статут и опште акте Савеза.

Сваки члан Савеза и органа Савеза може дати иницијативу или предлог да се одређено лице именује за почасног члана Савеза, или да му се то именовање, одлуком Управног одбора Савеза, укине уколико се за то створе услови.

Члан 18.

            У случају постојања више регистрованих територијалних гранских спортских Савеза у истој грани спорта који делују и раде на територији Општине, редовни члан Савеза је онај територијални грански спортски Савез који је члан националног гранског Савеза који је признат од МОК-а, за олимпијске спортове, а за неолимпијске спортове, члан је онај територијални грански спортски Савез, који је члан националног гранског Савеза чија је спортска грана препозната од АРИСФ и СПОРТ АКОРДА. Остали територијални грански спортски Савези, чије спортске гране нису препознате од МОК, АРИСФ и СПОРТ АКОРД имају статус придруженог члана, до учлањења у наведене међународне спорске федерације.

Члан 19.

             Клубови, територијални грански спортски Савези, спортисти, стручна и друга спортска удружења у одређеној грани спорта која су уписана у надлежни регистар и испуњавају услове за обављање спортских активности и делатности прописане Законом о спорту удружују се, ради уређивања питања од заједничког интереса, заједничког репрезентовања, уређивања питања организовања такмичења и статуса спортиста у Савез спортова општине Врбас.

            Савез је дужан је да прими у чланство субјекте из става 1. Овог члана која су регистована у складу са законом и која испуњавају услове одређене Статутом Савеза за пријем у чланство. Статутом Савеза не могу се уређивати дискриминаторски услови за пријем у чланство, односно услови који нису на закону засновани, објективни и везани за остваривање циљева организације, као ни услови који нису у складу са Статутом надлежног гранског спортског Савеза.

Члан 20.

            Организације у области спорта са територије општине Врбас, које су уписане у надлежни регистар и испуњавају услове за обављање спортских активности и делатности прописане Законом о спорту у јединицама локалне самоуправе оснивају територијални грански спортски Савез за ниво општине, ради уређивања и остваривања спортских питања од заједничког интереса.

            Територијални грански спортски савези, чланови Савеза остварују циљеве и обављају послове утврђене Законом о спорту, овим Статутом и својим Статутом.

Савез пружа територијалним гранским спортским Савезима помоћ у раду.

 

 1. Услови за учлањење

Члан 21 .

Чланови Савеза могу постати уколико су:

 • регистровани у складу са законом;
 • ако њихови циљеви одговарају циљевима Савеза;
 • ако је њихов Статут у складу са Статутом Савеза;
 • ако испуњавају законом и подзаконским актима као и општим актима Савеза прописане услове за обављање спортских активности и делатности;
 • ако приложе писану изјаву да у потпуности прихватају Статут и опште акте Савеза:
 • ако приложе писaну изјаву да у потпуности прихвата надлежност Арбитражног суда Олимпијског комитета Србије за олимпијске спортове, односно Арбитражног суда Спортског Савеза Србије за неолимпијске спортове.

Спортисти, спортски стручњаци и друга физичка лица су посредни чланови Савеза: преко клубова, територијалних гранских спортских савеза, стручних и других спортских удружења, који су редовни и придружени чланови Савеза.

            Сви непосредни и посредни чланови Савеза сматрају се правним и физичким лицима у надлежности Савеза у смислу овог Статута.   

 1. Начин учлањивања

Члан 22.

            Молба за пријем у чланство Савеза подноси се у писаној форми Управном одбору Савеза.

            Уз молбу за пријем у чланство прилаже се:

 1. одлука о удруживању у Савез;
 2. копија властитог Статута;
 3. копија решења о упису у регистар код надлежног државног органа;
 4. попуњен упитник за Књигу чланова;
 5. изјава о прихватању надлежности Арбитражног суда (за олимпијске или неолимпијске спортове) за решавање спорова у складу са Стаутом и Законом;
 6. изјава о прихватању Статута и општих аката Савеза,
 7. списак чланова,

О пријему у чланство Савеза одлучује Управни одбор Савеза, у року од три месеца од дана подношења уредне молбе са свим прилозима наведеним у ставу 1. овог члана.

            Молба за пријем у чланство може се одбити само уколико подносилац молбе не испуњава услове из члана 18. овог Статута.

            У случају одбијања молбе за пријем у чланство, подносилац молбе може поднети жалбу Арбитражном суду (за олимпијске или неолимпијске спортове), чија одлука је коначна.

            У случају да је прихваћена молба за пријем у чланство, подносилац молбе је дужан да уплати Савезу уписнину одређену одлуком Управног одбора Савеза и годишњу чланарину  у року од 15 дана од пријема обавештења о пријему у чланство, а у супротном се сматра да је одустао од чланства у Савезу. Права члана Савеза се остварују од дана уплате уписнине и чланарине.

 1. Права и обавезе чланова

Члан 23.

Члан има право да:

 1. покреће и разматра сва питања везана за остваривање циљева Савеза;
 2. користи помоћ, подршку и услуге Савеза, у мери која не штети интересима других чланова Савеза;
 3. остварује увид у рад Савеза и његових органа;
 4. учествују у активностима Савеза;
 5. добије информације потребне за остваривање чланских права;
 6. управља пословима Савеза (право гласа) у складу са овим Статутом.

Члан је дужан да:

 1. сарађује са другим члановима Савеза и у односима са њима поштује спортске и етичке принципе;
 2. учествује у активностима Савеза;
 3. редовно измирује своје финансијске обавезе према Савезу;
 4. испуњава све обавезе утврђене законом, Статутом Савеза и другим општим актима Савеза;
 5. у потпуности поштује сва своја општа акта, односно спортска правила ;
 6. извршава правоснажне одлуке државних органа, органа Савеза и надлежног арбитражног суда (за олимпијске или неолимпијске спортове);
 7. чува углед Савеза;
 8. обезбеди јавност свог рада, у складу са законом и својим Статутом;
 9. објективно информише чланство и јавност преко свог интернет сајта (странице) о: основним подацима о организацији (назив, седиште, правна форма, органи, кратак историјат, чланство у националним и међународним асоцијацијама); свом раду (седнице органа, међународна сарадња и др); реализација програма који се финансирају из јавних прихода; спортским резултатима; усвојеним општим актима (који се обавезно објављују у целости);
 10. усагласи свој статут и друга општа акта са Законом, спортским правилима надлежног националног спортског савеза, овим Статутом и општим актима Савеза;
 11. без одлагања (а најкасније у року од петнаест дана од дана усвајања, односно доношења одлуке) обавести Савез о усвајању новог статута или изменама и допунама свог статута, уз достављање примерка свог статута, одржаној Скупштини и избору органа и лица овлашћеног за заступање;
 1. без одлагања, а најкасније у року од три дана од дана доношења одлуке којом се утиче на остваривање надлежности Савеза или рад органа и тела Савеза у складу са овим Статутом, обавести Савез о тој одлуци, уз достављање текста одлуке;
 2. обезбеди у оквирима своје надлежности да се деца не излажу спортским активностима и физичким вежбањима која могу да угрозе или погоршају њихово здравствено стање или да негативно утичу на психосоцијални и моторички развој или образовање;
 3. достави записник са редовне или ванредне седнице Скупштине у року од 15 дана од дана одржавања исте.

Општим актима Савеза мора бити обезбеђено право на жалбу на одлуку органа Савеза којом је одлучивано о правима и обавезама чланова Савеза, осим ако је за доношење одлуке надлежан Арбитражни суд у складу са Законом о спорту и овим Статутом.

 1. Начин учествовања у раду и одлучивању

Члан 24.

            Члан учествује у раду и одлучивању у Савеза, у складу са чланом 34. овог Статута преко својих представника.

            Лице које представља члана Савеза, мора да поседује писмено овлашћење оверено печатом члана Савеза и потписано од стране заступника (лица овлашћеног за заступање) члана Савеза, ако овим Статутом није другачије одређено.

 1. Књига чланова и друге евиденције

Члан 25.

            Савез и чланови Савеза воде евиденције својих чланова (књига чланова) и друге базичне евиденције, у складу са Законом о спорту.

            Савез и чланови Савеза су дужни да се упишу у националне/матичне евиденције, у складу са Законом о спорту.

            Одлуке органа Савеза обавезно се уносе у књигу одлука коју води Савез, с тим да се одлуке могу заводити и уписивати и у деловодни протокол.

 1. Престанак чланства

Члан 26.

Својство члана Савеза престаје:

 1. ако надлежни орган члана донесе одлуку о престанку са радом,
 2. ако је члан брисан из одговарајућег Регистра, по било ком основу, што се утврђује на основу одлуке надлежног органа којом је члан брисан из одговарајућег Регистра,
 3. ако се утврди да је члан остао без јединог лица овлашћеног за заступање а нови заступник не буде регистрован у Регистру код АПР-а у даљем року од 6 месеци од дана престанка мандата,
 4. 4. ако се утврди да члан није одржао седницу своје скупштине, у роковима у складу са својим статутом,
 5. 5. ако се број чланова удружене организације смањи испод броја одређеног за њено оснивање, а надлежни орган није донео одлуку о пријему нових чланова у року од 30 дана,
 6. ако му је изречена мера забране обављања спортских активности и делатности због тога што не испуњава услове за њихово обављање, а у року одређеном у изреченој мери не испуни те услове,
 7. ако је правоснажном одлуком надлежног суда утврђено да је регистрација оснивања члана била ништава,
 8. ако му је одлуком надлежног органа забрањен рад,
 9. закључењем стечајног поступка или ликвидацијом,
 10. 10. одлуком Управног одбора Савеза, у случајевима предвиђеним овим Статутом,
 11. ако не испуњава обавезе прописане чланом 23. став 2. овог Статута.

Члан 27.

            Искључење члана Савеза могуће је ако:

 1. својим активностима теже штети угледу или интересима Савеза;
 2. грубо поступа супротно одлукама органа Савеза;
 3. својим радом, актима или организацијом крши законске обавезе, Статут и друге опште акте Савеза или своја општа акта;
 4. престане да испуњава услове за чланство у Савезу.

      У случајевима из става 1. овог члана, Управни одбор је дужан да члана Савеза писаним путем упозори на постојање околности због којих може бити искључен из чланства и да му остави могућност да се у року од две недеље изјасни о приговорима на његов рад.

      Управни одбор пре доношења одлуке о искључењу, а након истека рока из става 2. овог члана, оставља члану Савеза писаним путем примерен рок за отклањање недостатака из става 1. овог члана, али не дужи од два месеца.

     Одлуку о искључењу доноси Управни одбор Савеза већином од укупног броја чланова и у писаној форми је саопштава члану Савеза.

     Одлука о искључењу мора бити образложена.

     Управни одбор Савеза може у случајевима из става 1. овог члана донети, већином од укупног броја чланова Управног одбора, када за то постоје оправдани разлози, одлуку о привременој суспензији чланства у Савезу до окончања поступка из ст. 2-4. овог члана, али не дуже од шест месеци.

       Против одлуке о суспензији, односно искључењу члана Савеза, може се поднети жалба Комисији за жалбе чија је одлука коначна. Захтев за заштиту законитости незадовољна страна може поднети надлежном арбитражном суду (за олимпијске или неолимпијске спортове).

            До доношења коначне одлуке Арбитражног суда о искључењу права члана Савеза су суспендована. У случају позитивне одлуке Арбитражног суда према члану Савеза, Управни одбор Савеза (или орган који је донео одлуку) мора бити распуштен у року од 15 дана од дана одлуке Арбитражног суда.

            Уколико члан Савеза упркос двострукој опомени закасни са уплатом годишње чланарине и не измири обавезе у року од месец дана од пријема друге опомене, истеком овог рока аутоматски се гаси његово чланство, без потребе доношења одлуке о искључењу.

            Организација која је искључена из чланства Савеза може бити поново примљена у чланство по престанку разлога због којих је искључен.

 

 1. Дисциплинска одговорност

Члан 28.

            Лица у надлежности Савеза која намерно или из непажње поступе супротно Статуту и другим општим актима Савеза, одлукама органа или овлашћених лица Савеза или повреде углед Савеза могу дисциплински одговарати и могу им се изрећи следеће мере:

 1. опомена
 2. јавна опомена
 3. суспензија
 4. новчана казна
 5. искључење

Управни одбор Савеза ближе уређује дисциплинске мере, дисциплинске прекршаје и дисциплински поступак, у складу са овим Статутом.

 

Члан 29.

            Ни један непосредни и посредни члан Савеза не може бити дисциплински кажњен или сносити друге негативне последице због коришћењa својих права утврђених законом, општим актима Савеза и општим актима члана Савеза.

 

IV ОРГАНИ

Члан 30.

            Савезом управљају редовни чланови, непосредно или преко својих изабраних представника у органима Савеза, на начин одређен овим Статутом.

Члан 31.

            Органи Савеза су:

 1. Скупштина;
 2. Управни одбор;
 3. Надзорни одбор;
 4. Председник Скупштине
 5. Председник Савеза;
 6. Генерални секретар;

Мандат чланова Управног одбора и Надзорног одбора, Председника Савеза, Председникa Скупштине и Генералног секретара траје четири године.

У случају када је истекао мандат органа Савеза, а нису изабрани нови органи, односно нови чланови органа, раније изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од стране новоизабраних органа, ако законом или овим Статутом није другачије утврђено.

Члан ограна Савеза може бити само лице које је обухваћено ингеренцијама Савеза или чланова Савеза.  

Чланови Управног одбора Савеза, укључујући и заступника и ликвидационог управника не могу бити следећа лица:  

1) оснивачи, власници удела или акција, заступници, ликвидациони управници, запослени или чланови спортске организације која се такмичи у истом рангу такмичења;

2) чланови управе и службена лица надлежног спортског савеза, односно службена лица организације у области спорта која управља спортском лигом;

3) лице које врши јавну функцију, као ни лице које врши функцију у органу политичке странке;

4) власници и чланови органа спортских кладионица, као ни запослени у спортској кладионици;  

5) која су осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене дужности, као и за следећа кривична дела: тешко убиство, тешка крађа, разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, неосновано коришћење кредита и друге погодности, изнуда, уцена и зеленаштво, омогућавање употребе допинг средстава, неовлашћена производња и стављање у промет допинг средстава, насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу и договарање исхода такмичења, док трају правне последице осуде;

6) која не могу бити чланови органа привредних друштава или удружења у складу са законом којим је уређен сукоб интереса у обављању јавних дужности;

7) спортски инспектори.   

У Савезу не може бити запослено лице које је запослено у спортској кладионици или је власник или члан органа спортске кладионице.

Председник и Генерални секретар Савеза не могу бити чланови управе, председници или заступници друге организације у области спорта, осим управе Олимпијског комитета Србије, Параолимпијског комитета Србије, Републичког завода и Покрајинског завода, или председници другог националног спортског савеза.

Ако члан органа Савеза из става 5. овог члана, укључујући и заступника и ликвидационог управника, у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде члан органа у складу са овим Статутом, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова, ако овим Статутом није другачије утврђено.

Члан 32.

Чланови органа Савеза имају посебне дужности према Савезу у погледу дужности пажње, дужности пријављивања послова и радњи у којима имају лични интерес, дужности избегавања сукоба интереса, дужности чувања пословне тајне и дужности поштовања забране конкуренције.

Уговор између члана органа Савеза, односно заступника и Савеза може да се закључи по одобрењу Управног одбора Савеза.

На посебне дужности према Савезу из става 1. овог члана и последице повреде тих дужности сходно се примењују одредбе о посебним дужностима према друштву закона којим је уређен рад привредних друштава и закона којим је уређена правна заштита пословне тајне, ако Законом о спорту није друкчије прописано.

 Члан 33.

            Чланови органа Савеза одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Савезу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом.

За штету из става 1. овог члана не одговарају чланови који су били против доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања, ако су у поступку који је претходио гласању образложили свој став о штетности предлога одлуке о коме се гласа.

Члан органа Савеза нема право гласа на седници органа Савеза кад се одлучује о:

1) покретању спора или одустајању од спора против њега;

2) одобравању послова између њега и Савеза у случају сукоба интереса, односно постојања личног интереса при одлучивању;

3) његовој одговорности или разрешењу.

Члан органа Савеза нема право гласа ако се одлука односи на закључење правног посла са њим или на то да се спор између њега и Савеза поведе или оконча, или ако се одлучује о имовинским питањима која су повезана са његовим брачним другом или рођаком до другог степена сродства у правој линији или се односе на неко правно лице над којим он има контролу или економски интерес.

 

 1. Скупштина
 • Састав

Члан 34.

            Скупштина је највиши орган Савеза.

            Скупштину сачињава по један представник редовних чланова Савеза, 1 представник придружених чланова Савеза и 1 представник почасних и помажућих чланова, који имају мандат од четири године.

 Представник редовног члана Савеза у Скупштини може бити његов заступник или друго лице на основу писменог пуномоћја издатог од члана Савеза, које је оверено печатом члана Савеза и потписано од стране заступника члана Савеза. Пуномоћје се издаје за сваку седницу Скупштине.

Представници придружених и почасних и помажућих чланова Савеза из става 2. овог члана бирају се на изборним зборовима које сазива Председник Савеза, у складу са Одлуком о изборима коју доноси Управни одбор Савеза. Мандат представника из става 5. овог члана престаје оставком, разрешењем од стране изборног збора или смрћу лица, које је изабрано за представника.

            У раду Скупштине могу учествовати  и представници  других организација и државних органа по позиву Председника Скупштине Савеза или Председника Савеза.

            1.2. Редовна Скупштина

Члан 35.

            Редовна седница Скупштине сазива се најмање једном годишње.

            Редовном члану Савеза шаље се писани позив за седницу Скупштине, са дневним редом, по правилу, најмање 10 дана пре одржавања Скупштине. Позив за седницу се шаље на последњу познати е-маил, а рок од 10 дана се рачуна од датума слања.

            Члан Савеза, односно члан Скупштине, може дати предлог за измену дневног реда Скупштине, писаним документом са образложењем, најкасније 5 дана пре одржавања Скупштине, које доставља на званичан е-маил Савеза или лично у канцеларију Савеза.

            Председник Скупштине најкасније три дана пре седнице Скупштине утврђује дефинитивни дневни ред Скупштине и објављује га на огласној табли и на интернет сајту Савеза.

            О раду седнице Скупштине води се записник који потписују Председник Скупштине и записничар, а оверавају оверивачи записника.

            На почетку седнице Скупштине, Председник Скупштине позива председника Верификационе комисије да обавести чланове Скупштине да ли постоји кворум за рад и одлучивање.

            Изборна редовна седница Скупштине на којој се бирају Председник Скупштине, Председник Савеза, Управни одбор и Надзорни одбор, Генерални секретар, сазива се сваке четири године, најкасније 15 дана пре истека мандата од четири године.  

Рад Скупштине Савеза ближе се уређује Пословником о раду Скупштине.

            1.3. Ванредна Скупштина

Члан 36.

            Председник Скупштине може у свако доба сазвати ванредну седницу Скупштине ако то интереси Савеза захтевају.

            Председник Скупштине је обавезан да сазове ванредну седницу Скупштине ако то писмено тражи, уз предлагање дневног реда, Управни одбор, Надзорни одбор или једна трећина чланова Скупштине, а ако Председник Скупштине не сазове седницу Скупштине, њу могу сазвати они чланови Скупштине, односно онај орган Савеза који су тражили њено сазивање. Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева за одржавање скупштине Савеза, с тим да између подношења уредног захтева за одржавање Скупштине и одржавања Скупштине Савеза не сме да протекне више од 30 дана, а само изузетно, из разлога болести или службене одсутности у иностранству Председника Скупштине, рокови за сазивање и одржавање скупштине могу бити и двоструко дужи.         

Позив за ванредну Скупштину са предлогом дневног реда мора бити упућен члановим Савеза са правом гласа најкасније седам дана пре термина за одржавање седнице Скупштине. Позив за седницу се шаље на последњу познати е-маил, а рок од седам дана се рачуна од датума слања.

            На дневном реду Скупштине из става 2. овог члана могу бити само питања која су наведена у захтеву за сазивањем ванредне Скупштине.

            На сазивање ванредне седнице Скупштине сходно се примењују одредбе овог Статута о редовној Скупштини и Пословник о раду Скупштине.

            Ванредна Скупштина Савеза има сва овлашћења као и редовна Скупштина.

 

            1.4. Надлежности Скупштине

Члан 37.

            Скупштина:

    1) разматра, доноси и усваја:

 • Статут, измене и допуне Статута, и аутентично тумачење Статута Савеза;
 • Годишње извештаје о раду Савеза и његових органа;
 • Финансијске и ревизорске извештаје;
 • Одлуку о именовању и разрешењу лица овлашћеног за заступање (заступник Савеза);
 • Одлуку о удруживању у Савезе;
 • Одлуку о статусним променама;
 • Одлуку о престанку рада Савеза;
 • Одлуку о Програму рада и финасијском плану;
 • Одлуку о отуђењу непокретне имовине;
 • Одлуке које су јој изричито стављене у надлежност овим Статутом.

   2) бира и разрешава:

 • Председника Скупштине Савеза,
 • Председника Савеза,
 • Чланове Управног одбора,
 • Чланове Надзорног одбора;
 • Генералног секретара Савеза;

За вршење одређених послова Скупштина може образовати и друге комисије, одборе и радна тела. Одлуком о образовању комисије и одбора утврђује се њен делокруг и састав.

 

1.5. Одлучивање Скупштине

Члан 38.

Скупштина може да ради и одлучује ако је присутно више од половине чланова Скупштине, а одлуке доноси већином присутних чланова који су гласали, осим у случајевима када је законом или овим Статутом другачије одређено.

Одлука Скупштине о усвајању и изменама и допунама Статута, Избору органа Савеза,  доноси се већином гласова од укупног броја чланова Скупштине.

Председник Савеза предлаже чланове Управног одбора и бирају се као јединствена листа, с тим да ако Скупштина не прихвати предлог Председника Савеза за избор чланова Управног одбора, предлог се враћа Председнику, који ће предложити нове или исте кандидате на наредној седници, коју ће Председник Скупштине заказати у року од седам дана, од дана одржавања прве седнице. Уколико се ни на новој седници не прихвати предлог Председника Савеза за избор чланова Управног одбора сматра се да је Председник Савеза разрешен функције.

 О питањима која нису наведена у дневном реду Скупштине, а појаве се током седнице Скупштине, може се доносити одлука само ако се Скупштина са тиме сагласи двотрећинском већином присутних делегата.

Чланови Управног одбора, не рачунајући Председника Савеза, и чланови  Надзорног одбора не могу бити чланови Скупштине.

Чланови Скупштине одлучују јавно дизањем руку.

             Процедура кандидовања за избор Председника Скупштине Савеза, Председника Савеза, Генералног секретара и чланова ограна Савеза дефинишу се Пословником о раду Скупштине.

            Одлука скупштине о статусним променама и престанку рада Савеза доноси се двотрећинском већином од укупног броја чланова Скупштине

Већина за доношење одлуке из става 1. овог члана рачуна се у односу на оне који су гласали ЗА или ПРОТИВ усвајања одлуке (уздржани гласови се не рачунају).

 

 1. Управни одбор

2.1. Састав

Члан 39.

            Управни одбор чине:

 1. Председник Савеза;
 2. Четири или шест чланова, о чему се одлука доноси на Изборној Скупштини.

 

Председник Савеза је уједно по функцији и председник Управног одбора.                        

Чланове Управног одбора бира и разрешава Скупштина Савеза, на предлог Председника Савеза, на период од четири године, тако да структура чланова Управног одбора обезбеђује заступљеност свих области спорта у Савезу и одговара структури чланства Савеза.

На предлог Председника Савеза, Управни одбор од својих чланова бира Потпредседника.

Исто лице може бити поново бирано у Управни одбор Савеза.

Најмање једна четвртина чланова Управног одбора морају бити жене.

Члану Управног одбора мандат престаје: смрћу, оставком, разрешењем.

Управни одбор констатује испуњеност услова за престанак чланства у Управном одбору.

Председник Савеза одређује сваком члану Управног одбора конкретно задужење.

Уколико превремено престане мандат неком од чланова управног одбора, услед смрти, оставке, нови члан се бира на првој наредној седници Скупштине, с тим да мандат новоизабраног члана Управног одбора траје колико и мандат осталих раније изабраних чланова.

Уколико превремено престане мандат половини чланова Управног одбора, услед смрти, оставке или неког другог разлога, обавезно се сазива, без одлагања, ванредна седница Скупштине на којој се бирају чланови нови чланови Управног одбора.

Скупштина Савеза може превремено разрешити члана Управног одбора и на његово место изабрати друго лице. Мандат новоизабраног члана Управног одбора траје до истека мандата осталих раније изабраних чланова.

Генерални секретар Савеза учествује у раду Управног одбора без права гласа.

Рад Управног одбора регулисан је Пословником о раду Управног одбора.

 

2.2. Надлежности Управног Одбора

Члан 40.

Разматра поднете финансијске, ревизорске и годишње извештаје о раду Савеза и његових органа;

            Управни одбор:

 1. одлучује о текућем пословању Савеза;
 2. разматра поднете финансијске, ревизорске и годишње извештаје о раду Савеза и његових органа и предлаже их Скупштини;
 3. усваја завршни рачун Савеза;
 4. усваја финансијски план ;
 5. усваја опште акта Савеза потребна за остваривање циљева Савеза, која нису у изричитој надлежности Скупштине;
 6. утврђује предлог промена Статута и утврђује пречишћен текст Статута;
 7. утврђује предлог одлуке о статусним променама;
 8. управља имовином Савеза;
 9. утврђује висину чланарине;
 10. извршава одлуке и закључке Скупштине;
 11. даје сагласност на организациону шему и Правилник о систематизацији радних места у Савезу, на предлог Генералног секретара;
 12. утврђује зараде запослених у Савезу, на предлог Генералног секретара;
 13. бира Потпредседника Управног одбора, на предлог Председника Савеза;
 14. обезбеђује средства за рад Савеза;
 15. припрема и утврђује предлоге општих аката и одлука из надлежности Скупштине Савеза;
 16. именује представнике Савеза у другим организацијама;
 17. утврђује награде и признања Савеза организацијама и појединцима за заслуге и резултате у развоју и унапређењу спорта и одлучује о додели награда и признања;
 18. утврђује посебне програме бриге о перспективним спортистима;
 19. одобрава правне послове у случају сукоба интереса;
 20. одлучује о покретању спора или одустајању од њега;
 21. доноси Пословник о свом раду;
 22. обавља све друге активности везане за остваривање циљева Савеза које су на основу овог Статута у његовој надлежности или које нису, на основу овог Статута, изричитој надлежности других органа Савеза.

За вршење одређених послова из своје надлежности Управни одбор може образовати комисије, одборе и радна тела или именовати поједина лица. Одлуком о образовању комисије, одбора или радног тела, односно именовању лица утврђује се њихов делокруг рада, односно састав.

            Управни одбор може већином од укупног броја чланова образовати Одбор за хитна питања и из свог састава именовати чланове тог одбора. Одбор за хитна питања решава хитна питања из надлежности Управног одбора између две седнице, осим усвајања општих аката и одлучивања о финансијским питањима, с тим да се одлуке подносе првој наредној седници Управног одбора на потврду.

Рад Управног одбора и Одбора за хитна питања ближе се регулише Пословником о раду.

 

2.3. Седнице Управног одбора

Члан 41.

            Управни одбор заседа и одлучује у седницама које сазива Председник Управног одбора, а у случају његове спречености Потпредседник.

            Седнице Управног одбора одржавају се по потреби, а најмање два пута годишње.

            Управни одбор може да одлучује ако је присутно више од половине укупног броја чланова. У случају да Управни одбор нема кворум потребан за одлучивање, Председник, односно Потпредседник ће, у хитним случајевима, одмах сазвати нову седницу која ће се одржати најкасније у року од три дана, са истим дневним редом и без поновног слања материјала за седницу.

            Управни одбор одлучује већином гласова од укупног броја чланова који су гласали, ако овим Статутом није другачије одређено. У случају поделе гласова одлучује глас Председника.

            Одлука Управног одбора о отуђењу непокретне имовине Савеза пуноважна је само уз сагласност Скупштине Савеза.

            Чланови Управног одбора приликом одлучивања нису везани обавезама према својим организацијама нити могу примати од њих упутства и дужни су да штите интересе Савеза као целине и заступају одлуке Скупштине и Управног одбора Савеза.

            Управни одбор може, у складу са Пословником, да одлучује о хитним питањима, осим усвајања општих аката и на седници одржаној уз коришћење електронских средстава комуникација ( тзв. електронска седница). Уколико члан Упрваног одбора не одговори на предлог одлуке Председика која је достављена у електронској форми у остављеном року, сматраће се да је дао сагласност на исту.

 

 1. Надзорни одбор

Члан 42.

Надзорни одбор је надзорни орган Савеза који врши контролу законитости рада и финансијског пословања Савеза и годишњих финансијских извештаја и завршних рачуна. 

 Надзорни одбор има три члана.

              Чланове Надзорног одбора бира и разрешава Скупштина на предлог Председника Скупштине Савеза и чланова Савеза у складу са процедуром предвиђеном пословником, на период од четири године.

            Надзорни одбор бира из свог састава Председника Надзорног одбора.

            Надзорни одбор обавезно подноси Скупштини извештај о питањима из свог делокруга приликом усвајања извештаја о раду.

Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови Управног одбора и Скупштине Савеза.

 

Члан 43.

            Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног одбора.

            Чланови Надзорног одбора могу бити поново изабрани само још у једном мандату.

            Рад Надзорног одбора уређује се Пословником о раду.

 

Члан 44.

            Управни одбор може именовати ревизора са надзорним овлашћењима утврђеним у складу са прописима о ревизији.

 

 1. Председник Скупштине Савеза

Члан 45.

Председника Скупштине Савеза бира Скупштина на период од 4 године, уз могућност поновног избора, из реда чланова Скупштине.

Кандидата за Председника Скупштине Савеза предлаже најмање пет редовних чланова Савеза, с тим да један члан Савеза може да предложи само једног кандидата за Председника Скупштине Савеза.

Председник Скупштине Савеза за свој рад одговара Скупштини Савеза.

Председнику Скупштине Савеза престаје функција пре истека времена на коју је изабран оставком, разрешењем  или смрћу.

Уколико Председник Скупштине Савеза поднесе оставку, његове послове преузима Потпредседник Скупштине Савеза, који је дужан да сазове ванредну изборну Скупштину, која ће се одржати најкасније три месеца од дана подношења оставке.

 

Члан 46.

            Председник Скупштине Савеза обавља следеће послове:

 1. сазива и председава седницама Скупштине;
 2. брине о извршавању програма, планова, одлука и закључака Скупштине;
 3. потписује одлуке и друга акта које доноси Скупштина;
 4. у сарадњи са Генералним секретаром припрема седнице Скупштине;
 5. у сарадњи са Управним одбором утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Скупштина;
 6. Предлаже чланове Надзорног одбора на изборној скупштини 
 7. обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима Савеза.

У случају спречености Председника Скупштине Савеза замењује га Потпредседник Скупштине Савеза.

 

 1. 5. Председник Савеза

Члан 47.

Председник Савеза је и Председник Управног одбора Савеза по функцији.

Председника Савеза бира Скупштина на период од 4 године, уз могућност поновног избора, из реда истакнутих спортских радника, спортиста и спортских стручњака.

Кандидата за Председника Савеза може да предложи, уз образложење испуњености услова утврђених овим Статутом, најмање десет редовних чланова Савеза, с тим да један члан Савеза може да предложи само једног кандидата за Председника Савеза.

Кандидати за Председника Савеза дужни су да најмање 10 дана пре седнице изборне Скупштине Савеза доставе Савезу свој програм рада.

Уколико при избору Председника Савеза у првом круга гласања ни један кандидат не добије потребан број гласова за избор одређен Статутом Савеза, приступа се другом кругу гласања, за два кандидата који су имали највећи број гласова или кандидате који су имали највећи подједнак број гласова, поступак гласања спроводи се поновним гласањем о избору између тих кандидата. Ако се ни тада не изабере Председник Савеза, поступак избора се наставља поновним предлагањем кандидата по истом поступку. Поступак предлагања кандидата ће се поновити и ако је на листи за избор председника био само један кандидат који није добио потребан број гласова.

Председник Савеза за свој рад одговара Скупштини Савеза.

У случају да Скупштина Савеза не усвоји годишњи извештај о раду Савеза или извештај о финансијском пословању Савеза, приступа се гласању о поверењу (разрешењу) Председника Савеза.

Председнику Савеза престаје функција пре истека времена на коју је изабран смрћу, оставком или разрешењем.

Уколико Председник Савеза умрe, поднесе оставку или је разрешен, његове послове преузима Потпредседник Управног одбора који је дужан да иницира сазивање ванредне изборне Скупштине, која ће се одржати најкасније три месеца од дана смрти, односно подношења оставке или разрешења и изабрати Председника Савеза.

У случају престанка мандата Председнику Савеза пре рока на који је изабран, мандат престаје свим члановима Управног одбора, с даном прве наредне седнице Скупштине на којој се бира нови Управни одбор у складу са овим Статутом. Мандат новоизабраних Председника Савеза и Управног одбора Савеза почиње испочетка, односно траје четири године

 

Члан 48.

            За Председника Савеза може бити изабрано лице које да писану изјаву о прихватању кандидатуре и које испуњава следеће услове:

 1. Да је држављанин Србије
 2. Да је био спортиста, спортски стручњак или стручњак у спорту;
 3. 3. Да има вишегодишње искуство у руковођењу организацијама или системом у области спорта,
 4. 4. Да у каријери није кажњаван због повреде антидопинг правила;
 5. Да не постоје сметње за избор, у складу са законом и овим Статутом.

Скупштина даје оцену испуњеност услова из става 1. овог члана у процесу избора Председника Савеза, непосредно пре почетка гласања за избор Председника Савеза.

 

Члан 49.

Председник Савеза обавља следеће послове:

 1. представља и заступа Савез у границама својих овлашћења утврђених овим статутом;
 2. сазива и председава седницама  Управног одбора;
 3. брине о извршавању програма, планова и одлука  Управног одбора;
 4. брине о извршавању одлука и закључака органа Савеза;
 5. стара се о остварењу циљева Савеза и права и обавеза чланова Савеза и предузима потребне мере;
 6. потписује одлуке и друга акта које доноси Управни одбор;
 7. предлаже Скупштини финансијске и ревизорске годишњи извештаје и извештаје о раду Савеза, који обухватају и његов рад и рад Управног одбора;
 8. у сарадњи са Генералним секретаром припрема седнице  Управног одбора;
 9. утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор Савеза;
 10. предлаже чланове Управног одбора;
 11. предлаже Потпредседника Управног одбора;
 12. предлаже Генералног секретара Савеза;
 13. одговара за законитост рада Савеза
 14. обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима Савеза.

Потпредседник Управног одбора замењује Председника Савеза у свим правима и обавезама за време његовог одсуства, ако овим Статутом није другачије одређено.

Члан 50.

            Лица која су својим радом у спорту Општине  то заслужили Скупштина може прогласити Почасним Председником Савеза

            Почасни Председник Савеза може да учествује у раду Скупштине и Управног одбора Савеза, без права гласа.

 

 1. 6. Генерални секретар

Члан 51.

Генерални секретар Савеза:

 1. заступа и представља Савез;
 2. одговара за законитост рада Савеза;
 3. организује и контролише обављање стручних послова у Савезу и преузима мере за унапређење тих послова;
 4. стара се о припремама седница органа Савеза и о извршавању одлука и других аката тих органа;
 5. стара се о вођењу записника са седница органа Савеза;
 6. финансијски је налогодавац за реализацију финансијског плана Савеза;
 7. одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у Савезу;
 8. одобрава службена путовања у земљи;
 9. одобрава службена путовања у иностранство, у складу са одлукама Управног одбора;
 10. обавља послове које на њега пренесе Председник Савеза и Управни одбор Савеза;
 11. учествује у раду других органа и тела Савеза, без права гласа;
 12. предлаже општи акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Савезу;
 13. именује и одређује накнаду стручним саветницима Савеза у складу са финансијским планом;
 14. стара се о остваривању циљева Савеза и права и обавеза Савеза и предузима потребне мере;
 15. обавља друге послове одређене законом за заступника Савеза, овим Статутом и општим актима Савеза.
 16. закључује уговоре са спортским стручњацима и другим ангажованим лицима на реализацији програма Савеза;
 17. 17. стара се да Савез испуњава услове за обављање спортских активности и делатности, у складу са Законом о спорту;
 18. 18. организује и води активности и пословање Савеза;
 19. 19. брине се о уредном вођењу прописаних евиденција и пословних књига;
 20. 20. има у односу на запослене и радно ангажована лица у Савезу положај, односно овлашћења директора у правном лицу, у складу са законом којим се уређује рад, ако Законом о спорту или овим статутом није друкчије одређено;

Генерални секретар закључује уговор о ангажовању, за време трајања мандата, и за свој рад одговара Скупштини, Управном одбору и Председнику Савеза.

Генералног секретара именује Скупштина Савеза на предлог Председника Савеза на период од четири године уз могућност поновног именовања.

Генерални секретар може одређене послове из свог делокруга пренети на друга лица запослена у Савезу.

Генерални секретар именује се из реда истакнутих спортских стручњака или стручњака у спорту, који имају високу стручну спрему факултета за спорт и физичко васпитање, знање једног страног језика, најмање пет година радног искуства у спорту, доказане стручне и организационе способности, добро познавање стања у спорту у Општини Врбас, А.П. Војводини и Р. Србији, мора имати положен спортски стручни  испит.

Генералном секретару престаје функција пре истека времена на коју је изабран смрћу, оставком или разрешењем.  

Генерални секретар Савеза може у свако доба дати оставку Савезу писаним путем. Оставка производи дејство у односу на Савез даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум. Оставка се региструје у складу са законом којим је уређен поступак регистрације у Агенцији за привредне регистре.  

У случајевима утврђеним овим Статутом када мандат Генералног секретара престане пре истека мандата, Управни одбор може на предлог Председника Управног одбора Савеза именовати вршиоца дужности Генералног секретара из реда чланова органа и радних тела Савеза, до именовања новог Генералног секретара, али не дужи од 6 месеци. Вршилац дужности има сва овлашћења Генералног секретара Савеза у складу са законом и овим Статутом.

У вршењу надзора над законитошћу рада Савеза, Генерални секретар има овлашћења која на основу закона има директор привредног друштва.

У случају одсутности или спречености Генералног секретара замењује га лице које одреди Управни одбор.

 

Члан 52.

Генерални секретар дужан је да информише органе Савеза о активностима и делатностима Савеза и његовом финансијском пословању.

Уколико орган Савеза, односно најмање половина чланова Савеза захтева добијање података из става 1. овог члана, Генерални секретар је дужан да им такве информације саопшти најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.

 1. 7. Сукоб интереса и забрана конкуренције

Члан 53.

            Генерални секретар, чланови органа и радних тела Савеза и чланови органа организационих делова Савеза дужни су да поступају савесно, пажљиво и одговорно према Савезу, у складу са законом и општим актима Савеза.

            Лица из става 1. овог члана која имају лични интерес не смеју користити Савез за  лично богаћење, односно личне потребе.

            Генерални секретар, запослени и чланови органа Савеза не могу директно или индиректно бити ангажовани у конкурентској организацији у области спорта.

            Сукоб интереса у смислу става 2. овог члана постоји ако је члан органа Савеза, односно Генерални секретар или члан његове породице (супружник, крвни сродник у правој линији и у побочној линији до другог степена сродства, усвојитељ и усвојеник, сродник по тазбини до првог степена сродства) :

 1. уговорна страна у правном послу са Савезом;
 2. власник или на други начин у пословном односу са лицем из правног посла или радње које закључује уговор са Савезом или које има финансијске интересе у том послу или радњи, по основу који се разумно може очекивати да утичу на поступање члана органа Савеза, односно Генералног секретара, супротно интересу Савеза;
 3. под контролним утицајем стране из првог посла или радње или лица које има финансијски интерес у правном послу или радњи, тако да се основано може очекивати да то утиче на поступање члана органа Савеза, односно Генералног секретара, супротно интересу Савеза.

 

Уговор између Генералног секретара и Савеза закључује и потписује Председник Савеза.

            Повреде сукоба интереса и забране конкуренције из ст. 2. и 3. овог члана даје Савезу право на накнаду штете и право да се послови које лице изврши за свој рачун признају као послови извршени на рачун Савеза.

            У случају сукоба интереса између Савеза и Генералног секретара, Савез заступа Председник Савеза.

 

V ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА

Члан 54.

            Облици организовања и рада у Савезу су  комисије, одбори, секције и др.

            Делокруг, надлежности, састав и начин рада појединих организационих делова и облика рада у Савезу уређује се одговарајућим општим актима и одлукама које доноси Управни одбор.

 

            Савез може да именује следеће комисије:

- Комисију за за жалбе;

- стручна комисија.

 

1.Комисија за жалбе

Члан 55.

            Комисија за жалбе је облик организовања Савеза која доноси одлуке у другом степену на уложену жалбу на одлуку Управног одбора, Председника Савеза или Генералног секретара Савеза.

Комисија за жалбе састоји се од три члана.

            Комисиja за жалбе бира из свог састава Председника.

            Комисиja за жалбе обавезно подноси Скупштини извештај о питањима из свог делокруга приликом усвајања извештаја о раду.

           

VI СТРУЧНА СЛУЖБА САВЕЗА

Члан 56.

            За обављање стручних, административних и помоћних послова, Савез има Стручну службу.  

Обављање одређених послова из става 1. овог члана Управни одбор Савеза може поверити одговарајућим стручним институцијама и организацијама, односно појединцима.

            Стручна служба Савеза обавља послове на спровођењу одлука, закључака и других аката органа Савеза и облика огранизовања и рада у Савезу у складу са Законима који регулишу одређену област; припрема анализе, извештаје и информације, нацрте општих и других аката Савеза; огранизује активности и извршава послове из делатности Савеза и обавља друге послове које јој наложи Скупштина, Управни одбор, Председник Савеза или Генерални секретар Савеза.

            У обављању својих послова Стручна служба Савеза сарађује са стручним службама чланова Савеза.

            Пословима Стручне службе Савеза руководи Генерални секретар Савеза.

            Лица ангажована у Стручној служби Савеза, у складу са пословима које обављају, имају право на одговарајућу накнаду, односно зараду и друга примања ако су у радном односу.

 

VII РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 57.

            Сви спорови између Савеза и чланова Савеза решавају се у складу са Законом о спорту и овим Статутом.

             За арбитражно решавање спорова унутар Савеза, односно спорова везаних за остваривање циљева Савеза и спорова између Савеза и члана Савеза може се утврдити ад хок арбитража при Спортском Савезу Србије.

 

VIII ОПШТА АКТА

Члан 58.

            Општа акта Савеза су Статут, правилници и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања.

            Статут је основни општи акт Савеза.

           Иницијативу за доношење новог Статута, односно измену и допуну Статута могу дати  чланови Савеза или изабрани органи Савеза по процедури предвиђеној Пословником о раду Скупштине Савеза.

             Управни одбор Савеза разматра иницијативу и уколико је прихвати сачињава Нацрт Статута, односно Нацрт измена и допуна Статута и даје их на јавну расправу која траје седам дана. После јавне расправе Управни одбор сачињава Предлог Статута, односно Предлог измена и допуна Статута.

              Уколико Управни одбор одбије иницијативу о томе обавештава предлагача уз образложење за неприхватање иницијативе.

            Предлог Статута, односно Предлог за измену и допуну Статута мора бити оглашен или  достављен члановима Скупштине најмање 10 дана пре одржавања Скупштине.

            Амандмани на предлог Статута, односно предлог измена и допуна Статута достављају се Скупштини  у најкасније три дана пре седнице Скупштине, путем званичног е-маила или лично у канцеларију Савеза.

            Статут, односно измене и допуне Статута усвајају се већином од укупног броја чланова  Скупштине.

            Управни одбор може у изузетно хитним случајевима одлучити већином од укупног броја чланова да се Скупштини предложи доношење измена и допуна статута по хитном поступку, без спровођења јавне расправе, у ком случају се предлог за измене и допуне Статута доставља члановима Скупштине најкасније уз позив за седницу Скупштине.

            Начин доношења новог Статута, односно измена и допуна Статута ближе се уређује  Пословником о раду Скупштине.

            Општа акта које доноси Управни одбор Савеза усвајају се већином од укупног броја чланова Управног одбора.

            Сваки члан и сваки орган Савеза може дати иницијативу за доношење, односно измене и допуне одређеног општег акта Савеза.

            Јавна расправа се води само о нацрту Статута Савеза.

            Статут Савеза је јавни документ, који је објављен на сајту Агенције за привредне регистре, као и на сајту Савеза и доступан је сваком појединцу.

 

Члан 59.

Статут и друга општа акта Савеза, као спортска правила из чл. 3. ст. 1. тач. 28  и чл. 6. ст. 2. Закона о спорту, непосредно се примењују на сва лица која су, непосредно или посредно, обухваћена надлежностима Савеза.

            Статут и друга општа акта члана Савеза морају бити у сагласности са законом и Статутом и општим актима Савеза, а у супротном се не примењују.

            У случају несагласности општег акта Савеза и овог Статута примениће се одредбе Статута.

            У случају несагласности одредбе Статута и другог општег акта члана Савеза са одредбом Статута и општег акта Савеза, непосредно се примењује одредба Статута, односно општег акта Савеза.

 

Члан 60.

            Одлуке као појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица у Савезу морају бити у складу са општим актима Савеза и законом, а у супротном су ништаве.

            Одлуке као појединачни акти које доносе органи чланова Савеза морају бити у складу са законом, општим актима Савеза и општим актима члана Савеза, а у супротном су ништаве.

            На одлуке као појединачне акте које доносе органи Савеза и чланови Савеза мора бити омогућено право жалбе Комисији за жалбе, осим ако је за решавање спора надлежан Арбитражни суд у складу са овим Статутом.           

 

IX СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

Члан 61.

Одлуку о статусним променама доноси, у складу са Законом о спорту, Скупштина Савеза, на предлог Управног одбора, двотрећинском већином чланова Скупштине.

 

X АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА

Члан 62.

            Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта и медицинском етиком.

            Допинг је забрањен, како на такмичењима тако и изван такмичења.

            Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом о спречавању допинга у спорту Републике Србије.

            Управни одбор Савеза утврђује анти-допинг правила, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту.

            Сви непосредни и посредни чланови Савеза су обавезни да поштују обавезе из Закона о спречавању допинга у спорту и анти-допинг правила Савеза.

            За кршење анти-допинг правила, одговорном лицу се изричу одговарајуће казне, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту и општим актима Савеза.

            Допинг контролу спроводи Антидопинг агенција Републике Србије, у складу са Законом о спречавању допинга у спорту.

 

XI ИМОВИНА И СРЕДСТВА

Члан 63.

            Савез стиче средства за постизање својих циљева из:

 • чланарине;
 • прихода од сопствених активности;
 • спонзорства;
 • донаторства;
 • јавних прихода;
 • непосредног обављања привредних и других делатности, у складу са законом;
 • уписнина
 • прихода предузећа, установа, агенција и других организација којима је Савез оснивач или суоснивач;
 • других извора, у складу са законом.

Објекти и средства којима располаже и која стекне Савез представљају његову имовину.

            Савез одговара за своје обавезе целокупном својом имовином.

            Заступници Савеза су финансијски налогодаваци за располагање средствима Савеза.

            Одлуке о висини појединих средстава из става 1. овог члана доноси Управни одбор Савеза.

            Савез  може имати динарски и девизни рачун и преко својих рачуна послује самостално. Добит коју Савез оствари у току пословне године искључиво се користи за остваривање статутарних циљева Савеза.

 

Члан 64.

            Савез управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дати на коришћење.

            Савез може одлуком Скупштине променити намену спортском објекту којим располаже само изузетно и под условима утврђеним Законом о спорту.

            Савез може објекте и средства којима располаже, односно користи, дати на привремено коришћење члановима Савеза, уз накнаду, под условима утврђеним одлуком Управног одбора Савеза.

 

XII ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРОУЗРОКОВАНУ ШТЕТУ

Члан 65.

Чланови органа Савеза одговарају солидарно за штету коју су гласањем за одређену одлуку проузроковали Савезу  ако је та одлука донета грубом непажњом или с намером да се штета проузрокује.

            За штету из става 1. овог члана не одговарају чланови који су били против доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања, ако су у поступку који је претходио гласању образложили свој став о штетности предлога одлуке о коме се гласа.

            Захтев за накнаду штете из става 1. овог члана застарева у року од десет година од дана доношења одлуке којом је проузрокована штета спортском удружењу.

Тужбу за накнаду штете може у име и за рачун Савеза подићи Скупштина Савеза, Управни одбор Савеза, заступници Савеза, Надзорни одбор или најмање пет редовних чланова Савеза, као и државни јавни правобранилац. Одлуком Управног одбора Савеза може се одредити посебни заступник Савеза за поступак за накнаду штете.

Остварена накнада штете припада Савезу, а лице које је поднело тужбу има право на накнаду трошкова за вођење спора.

Одлукама органа Савеза не може се условити или забранити могућност подношења тужбе за накнаду штете.  

Одредбе ст. 1−6. овог члана сходно се примењују и на одлуке Генералног секретара Савеза.

 

XIII ЈАВНОСТ РАДА

Члан 66.

            Рад Савеза је јаван, у складу са законом и овим Статутом.

            Јавност рада Савеза обезбеђује се јавношћу седница органа Савеза, објављивањем одлука органа Савеза и благовременим и адекватним информисањем јавности и чланова Савеза о активностима Савеза.

            Органи Савеза могу обезбедити јавност рада тако што ће одлучити да се одлуке, информације и акти Савеза и органа Савеза достављају члановима Савеза искључиво путем електронске поште.

            Савез редовно упознаје своје чланове и јавност са одлукама, ставовима и предлозима усвојеним на седницама органа и тела и других скупова у Савезу и актуелним дешавањима у члановима Савеза, путем средства јавног информисања, конференција за штампу или издавањем посебних информација и билтена.

            Представник Савеза који даје податке и информације у вези са радом Савеза одговоран је за њихову тачност.

            Ставове Савеза, односно његових органа и тела могу да износе и заступају само изабрани функционери Савеза.

Савез објављује финансијске и ревизорске извештаја на интернет страници у складу са Законом о спорту.

У случају када се делатност Савеза финансира у претежном делу из јавних прихода, Савез обезбеђује остваривање права на приступ информација од јавног значаја, укључујући о објављивање информатора о раду, у складу са законом којим је уређен слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Одредбе овог члана сходно се примењују и на обезбеђење јавности рада у члановима Савеза.

Управни одбор утврђује шта се сматра пословном тајном, у складу са законом.

Члан 67.

            Савез има званичну интернет страницу (сајт) на којој се објављују информације о Савезу, његовом раду, одлукама и општим актима.

            Интернет страница Савеза је службено гласило Савеза.

 

ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА И ЗБИРКИ ПОДАТАКА

Члан 68.

Приликом вођења евиденција и других збирки података и приликом издавања докумената, Савез остварује заштиту података о личности и приватности у складу са одредбама Закона о спорту и закона којим се уређује заштита података о личности.

Генерални секретар Савеза обавезан је да се стара о томе да подаци о личности не буду достављени неовлашћеном лицу, као и да ускрати достављање тих података уколико организација којој се подаци достављају не гарантује одговарајућу заштиту података.

Обрада нарочито осетљивих података о личности, као и података који се обрађују на основу спортских правила надлежних међународних спортских савеза, условљена је пристанком лица чији се подаци обрађују, у складу са законом.

Савез прикупља податке из става 1. овог члана од својих чланова.

Подаци из става 1. овог члана чувају се десет година.

 

XIV ПРЕСТАНАК РАДА

Члан 69.

            Савез престаје са радом одлуком Скупштине Савеза, донетом двотрећинском већином чланова Скупштине.

            О доношењу одлуке о престанку рада обавештава се надлежни регистарски орган, ради брисања из регистра.

            У случају престанка рада Савеза, Скупштина посебном одлуком одређује на кога се преноси имовина Савеза у складу са Законом о спорту.

 

 

XV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 70.

            Општи акти и рад Савеза усагласиће се са одредбама овог Статута најкасније до 16. фебруара 2017. године.

            До доношења аката на основу овог Статута, примењиваће се акти донети на основу предходног Статута, осим ако су у супротности са Законом о спорту или овим Статутом.

 

Члан 71.

            Постојећи органи Савеза (Управни одбор, Надзорни одбор, Председник Савеза, Генерални секретар, Председник Скупштине Савеза, радна тела и именована лица) настављају са радом до истека мандата на који су бирани, односно именовани.

            Постојећим члановима органа Савеза који не испуњавају услове за чланство у органима Савеза у складу са овим Статутом престаје мандат 16. фебруара 2017. године, ако не престане раније у складу са овим Статутом.

 

Члан 72.

            Чланови Савеза дужни су да ускладе своју организацију, рад и општа акта са Законом о спорту и овим Статутом најкасније до 16. фебруара 2017. године.

            Чланови Савеза дужни су да након усаглашавања својих Статута са Законом о спорту и овим Статутом доставе Савезу један примерак свог Статута у року од 15 дана.

            Сматра се да су чланови Савеза прихватили надлежност Арбитражног суда (за олимпијске или неолимпијске спортове) у складу са овим Статутом даном ступања на снагу овог Статута.

 

Члан 73.

            Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Савеза који је усвојила Скупштина Савеза на седници одржаној 02.01.2013. године.

 

Члан 74.

            Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања које се врши објављивањем Статута на огласној табли Савеза и на интернет сајту  ( страници ) Савеза.    

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ССОВ

Koвачевић Јован