Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују спортска удружења на територији општине Врбас из буџета општине Врбас у 2022. години

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-4-7/2022-III/02
Дана: 11. јануара 2022. године

19 jan 2022 0 comment

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-други закон, 101-16 – други закон, 47/18 и 11/21), чланова 137, 138.  и 141. Закона о спорту /„ Службени гласник РС“, брoj 10/16), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења /„Службени гласник РС“, број 16/18/, члана 5. Правилника о ближим условима, критеријумима, начину и поступку доделе средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују спортска удружења на територији општине Врбас  из буџета општине Врбас у 2020. години број 06-4-7/2020- III/02 од 14 јануара 2020. године, чланова 14. и 61. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018) и Одлуке о буџету општине Врбас за 2022. годину („Службени лист општине Врбас ”, број 34/2021), Општинско веће општине Врбас, на својој седници одржаној дана 11. јануара 2022. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

 за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују спортска удружења на територији општине Врбас из буџета општине Врбас у 2022. години

I. Расписује се јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују спортска удружења на територији општине Врбас из буџета општине Врбас у 2021. години предвиђених Одлуком о буџету општине Врбас за 2022. годину (бр. 011-90/2021-I/01 од 12. 2021 године, „Службени лист општине Врбас”, број 34/2021), у оквиру ПРОГРАМА 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ, Програмска активност 0001 подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, Функција – 810, позиција 77, економска класификација 481 - дотације невладиним организацијама-спортским организацијама у износу од 41.500.000,00 динара.

 

II. Право на доделу средстава из буџета општине Врбас имају:

 • спортска удружења, спортска друштва, спортски савези,
 • који су регистровани у АПР са седиштем на територији општине Врбас,
 • који своју основну програмску активност реализују на територији општине Врбас, ако за то постоје адекватни спортски капацитети, уколико не постоје, могу обављати своје програмске активности ван Општине Врбас,
 • који имају чланство и обезбеђен континуиран стручно - педагошки рад, у складу са важећим Законом о спорту,
 • који су регистровани и који се налазе у систему такмичења најмање 2 године,
 • Да су чланови Савеза спортова општине Врбас,
 • Да имају програме и календаре тренажних и такмичарских активности за 2021. годину,
 • клубови који имају стручни рад са млађим категоријама (сем неких спортова где то није могуће).
 • који су се пријавили у конкурсом предвиђеном року,
 • који су оправдали финансијским извештајем наменски  утрошак по закљученом уговору о суфинансирању средстава за 2021. годину добијених Јавним конкурсом из буџета Општине Врбас,
 • који нису у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности,
 • који немају блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацији социјалног осигурања,

 

III. Средства из буџета општине Врбас, намењена спортским удружењима, користе се за суфинансирање:

 1. 1. Годишњих програма - Основни трошкови клубова

1.1.Програм рада са сениорским категоријама,

1.2.Програм рада са млађим категоријама (јуниори, кадети, пионири)

1.3.Програм задовољења потреба спортских организација и грађана у области спорта на нивоу Општине Врбас – посебни програми

Задовољење потребе грађана у области спорта остварује се кроз програм  Савеза спортова општине Врбас / средства за школски спорт, средства за спорт за све.../.

 1. 2. Посебних програма - Програм спортских такмичења и манифестација од интереса за општину Врбас.

Спортска такмичења и манифестације од интереса за општину Врбас могу бити финансирана уколико њихов програм испуњава следеће услове:

- Да се реално и објективно процењује да ће такмичење и манифестација због своје масовности и квалитета изазвати посебно интересовање по броју учесника или по броју гледалаца;

 • да је међународног или врхунског карактера;
 • да ће квалитетом учесника допринети популаризацији појединог спорта или спорта у целини;
 • да постоји гаранција о обезбеђењу одговарајућег квалитета организације;
 • да се финансира удруженим средствима и одржава на територији Општине Врбас.

Приликом утврђивања програма водиће се рачуна о традиционалном карактеру такмичења или манифестације.

Спортским такмичењима и манифестацијама од интереса за општину обезбеђује се:

 • приоритет у коришћењу спортских објеката;
 • учешће у трошковима организације такмичења и манифестација.

Средства из става 1. овог могу се доделити само за програмске активности које се реализују у текућој години и морају бити реализоване до краја текуће године.

 

IV. Критеријуми за избор програма и листе бодовања на основу којих се рангирају пријаве које се финансирају из буџета општине Врбас и начин и поступак одобравања средстава су одређени

члановима 3. и 4. Правилника о ближим условима, критеријумима, начину и поступку доделе средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују спортска удружења на територији општине Врбас  из буџета општине Врбас у 2020. години /у даљем тексту: Правилник/ и чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења /''Службени гласник РС'', број 16/18/ 

 

V. Конкурсна документација

Учесник Конкурса је у пријави на Конкурс у обавези да достави:

- Образац број 1. Предлог програма/пројекта за учешће на јавном конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују спортска удружења на територији општине Врбас из буџета општине Врбас у 2022. години са трајањем програма и Изјавом – 3 примерка који су потписани од стране лица овлашћеног за заступање и оверени печатом на местима која су за то предвиђена        или

- Образац број 2. Предлог програма/пројекта за учешће на јавном конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују спортска удружења на територији општине Врбас из буџета општине Врбас у 2022. години – МАНИФЕСТАЦИЈЕ - са трајањем програма и Изјавом – 3 примерка који су потписани од стране лица овлашћеног за заступање и оверени печатом на местима која су за то предвиђена.

 

Изјава у саставу Обрасца број 1. и Обрасца број 2. гласи:

 1. Као одговорно лице подносиоца пријаве потврђујем, под кривичном и материјалном одговорношћу да су наведени подаци у пријављеном програму/пројекту истинити и веродостојни.
 2. Као одговорно лице подносиоца пријаве прихватам да Општина Врбас има право да у било које време контролише дате податке, реализацију програма и начин коришћења додељених средстава.
 3. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се на коришћење средстава искључиво за намене за које су додељена, као и враћање неутрошених средстава Општини Врбас.
 4. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ћу у року од 30 дана по истеку рока утврђеног за реализацију пројекта, а најкасније, до 31. децембра текуће године поднети извештај о коришћењу средстава са припадајућом документацијом овереном од стране одговорних лица.
 5. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ће у случају утврђивања ненаменског коришћења укупних додељених средстава или дела додељених средстава, односно у случају неблаговременог подношења или неподношења извештаја из тачке 4. ове Изјаве, укупан износ додељених средстава бити враћен Општини Врбас.
 6. Као одговорно лице подносиоца пријаве обавезујем се да ће на позивницама, брошурама, осталом штампаном материјалу или на други одговарајући начин бити објављено да је реализацију програма и пројекта, финансирала Општина Врбас.

 

Документацију из члана 2. Правилника:

 • фотокопија потврде о чланству у националном гранском спортском савезу преко којег се остварује општи интерес у области спорта у Републици Србији,
 • фотокопија решења агенције за привредне регистре,
 • уговор o закупу или коришћењу спортских објеката  ЦФК “Драго Јововић”, уговор са школом или власником  у којем спортска организација обавља спортске активности, тренажни рад и одигравање утакмица, или доказ о власништву спортског објекта ако је у власништву спортске организације,
 • фотокопија књиге евиденције чланова спортске организације, уговор са тренером који обавља стручно–педагошки рад у клубу, копију његове дипломе о стручној оспособљености и копију тренерске лиценце гранског савеза у оквиру ког се спортска организација такмичи,
 • фотокопија решења aгенције за привредне регистре и копија потврде гранског савеза да се спортска организација налази у систему такмичења непрекидно од такмичарске 2019/2020. године,
 • Програм такмичарских активности за 2022. годину.
 • копија књиге евиденције чланова млађих узрасних категорија.

 

VI. Конкурсна комисија и Поступак одлучивања - избора пројекта

Поступак јавног конкурса у име општине Врбас, спроводи КОНКУРСНА КОМИСИЈА (у даљем тексту: Комисија), коју именује Општинско веће општине Врбас и коју чине председник и два члана. 

Надлежности Комисије су:

 • разматрање пристиглих пријава;
 • рангирање програма и пројеката;
 • предлагање  Општинском већу доношење одлуке о расподели средстава по Конкурсу.

Чланови Комисије дужни су да потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са радом и одлучивањем Комисије, односно спровођењем конкурса (Изјава о непостојању сукоба интереса), у складу са Уредбом и Локалним антикорупцијским планом за општину Врбас  /''Службени лист општине Врбас'', број 28/2018/ .

Чланови Комисије не добијају накнаду за свој рад.

 

Поступак одлучивања – избор пројекта

Комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријављених програма у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријаве.

Листа из става 1.објављује се на званичној интернет страници надлежног органа и на порталу е-Управа.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања листе из става 1.

На листу из става 1. учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, надлежни орган доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Одлуку о избору програма надлежни орган доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.

Oдлука из става 6. објављује се на званичној интернет страници надлежног органа, на порталу е-Управа и на огласној табли Општинске управе Врбас.

 

VII. Kоришћење средстава

Средства која се, у складу са Уредбом, одобре за реализацију програма јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног програма и у складу са уговором који се закључује између Општине Врбас и корисника средстава.

Пренос средстава из става 1. врши се у складу са прописима којима се уређује пренос средстава и отварање рачуна корисника јавних средстава код Управе за трезор.

Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито: утврђен предмет програма, рок у коме се програм реализује, конкретне обавезе уговорних страна, износ средстава и начин обезбеђења и преноса средстава, инструменти обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију програма, односно за случај неизвршења уговорне обавезе – предмета програма и повраћај неутрошених средстава.

Корисник средстава дужан је да пре склапања уговора даваоцу средстава достави изјаву да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена као и изјаву о непостојању сукоба интереса и интерни акт о антикорупцијској политици.

 

VIII. Подношење пријаве на конкурс

Пријава на Конкурс се подноси у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на званичној интернет страници Општине Врбас www.vrbas.net, порталу e-Управа и огласној табли Општинске управе Врбас. Заједно са текстом Конкурса објављују се и Обрасци број 1. и Образац број 2. 

Пријава на Конкурс се предаје на писарницу Општинске управе Врбас сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова или шаље поштом на адресу:

Општинска управа Врбас, 21460 ВРБАС, М.Тита 89,

Предња страна коверте мора садржати следеће податке: ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ СПОРТСКА УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРБАС ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРБАС У 2022. ГОДИНИ - НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте наводи се: Назив и адреса подносиоца пријаве, назив пројекта.

Комплетна конкурсна документација се доставља у запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту.

Благовременом доставом, сматра се препоручена пошиљка предата пошти, најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа или првог радног дана ако је задњи дан субота или недеља или је нерадни дан, у складу са законом.

Неће се разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве.

Програм се мора реализовати до краја 2022. године.

Након спроведеног пројекта, корисник средстава је у обавези да Општини Врбас достави Извештај о реализацији Пројекта по јавном конкурсу за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују спортска удружења на територији општине Врбас из буџета општине Врбас у 2022. години на прописаном Обрасцу број 3 најкасније до 31. децембра текуће године са документацијом.

 

IX. Праћење реализације програма

Надлежни орган прати реализацију програма за који су одобрена средства.

Праћење реализације програма обухвата:

 1. обавезу спортског удружења да обавештава надлежни орган о реализацији  програма, у роковима одређеним уговором;
 2. прегледање извештаја од стране надлежног органа;
 3. мониторинг посете представника надлежног органа;
 4. обавезу спортског удружења да омогући представницима надлежног органа да изврше увид у релевантну документацију насталу у току реализације програма;
 5. прикупљање информација од корисника програма;
 6. друге активности предвиђене уговором.

Праћење може обухватити и ревизију овлашћеног ревизора, уколико је то предвиђено конкурсним условима и уговором.

Спортско удружење односно реализатор програма је дужно да надлежном органу омогући праћење реализације програма.

 

X. Сукоб интереса код корисника средстава

Спортско удружење ће предузети све потребне мере у циљу избегавања сукоба интереса приликом коришћења наменских средстава и одмах по сазнању обавестити надлежни орган о свим ситуацијама које представљају или би могле довести до сукоба интереса, у складу са законом.

Сукоб интереса постоји у ситуацији у којој је непристрасно извршење уговорних обавеза било ког лица везаног уговором угрожено због прилике да то лице својом одлуком или другим активностима учини погодност себи или са њим повезаним лицима (чланови породице: супружник или ванбрачни партнер, дете или родитељ), запосленом, члану спортског удружења, а на штету јавног интереса и то у случају породичне повезаности, економских интереса или другог заједничког интереса са тим лицем.

Сваки сукоб интереса надлежни орган посебно разматра и може од спортског удружења затражити сва потребна обавештења и документацију.

У случају утврђеног постојања сукоба интереса у спровођењу уговора, надлежни орган ће затражити од спортског удружења да без одлагања, а најкасније у року од 30 дана, предузме одговарајуће мере.

Не сматра се сукобом интереса када корисник средстава спроводи програм који је усмерен на чланове спортског удружења као кориснике програма који припадају социјално осетљивим групама или особама са инвалидитетом.

 

XI. Прерасподела одобреног износа средстава

Корисник средстава, у изузетним ситуацијама, може да тражи сагласност од надлежног органа ради прерасподеле средстава за реализацију планираних активности у оквиру одобреног програма.

Захтевом за прерасподелу средстава не може се тражити повећање расхода који се односе на људске ресурсе.

Прерасподела средстава се може извршити тек након добијања писмене сагласности или потписивањем анекса уговора са даваоцем средстава.

XII. Раскид уговора и повраћај средстава

Ако се приликом праћења реализације програма утврди ненаменско трошење средстава надлежни орган дужан је да раскине уговор, захтева повраћај пренетих средстава, односно да активира инструменте обезбеђења, а спортско удружење је дужно да средства врати са законском каматом.

За све ближе информације обратити се на телефон: Маја Мићуновић, контакт телефон 063/89-30-565.

 

Председник Општинског већа,
Предраг Ројевић