JAVNI KONKURS Sufinansiranje potreba u oblasti sporta - 2016. godina

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Vrbas
PREDSEDNIK OPŠTINE VRBAS
Broj: 06.3-948/2015-II/02
Dana: 23.11.2015. god.

24 nov 2015 0 comment

Na osnovu člana 138.139. i 140 Zakona o sportu („ Službeni Glasnik RS“ , br.24/2011) i Pravilnika o nacionalnoj kategorizaciji sportova, (Službeni Glasnik RS, br.25/2013) godinu, na osnovu člana 16. i 50. Statuta opštine Vrbas („ Službeni list opštine Vrbas“ broj 3/2002,5/2002,10/2004,11/2008,21/2009,15/2010,16/2013,2/2014 ) Predsednik opštine Vrbas raspisuje:

JAVNI KONKURS

Za raspodelu sredstava iz budžeta opštine Vrbas za 2016. godinu za sufinansiranje potreba u oblasti sporta

Predmet konkursa predstavlja raspodela sredstava opredeljenih Odlukom o budžetu opštine Vrbas za 2016. godinu namenjeno za:

 1. Organizacije fizičke kulture i sporta;
 2. Osnovne troškove klubova
 3. Sportske manifestacije.

 

OPŠTI USLOVI

Organizacije fizičke kulture i sporta

U cilju objektivnijeg i pouzdanijeg vrednovanja programa klubova (sportskih organizacija) utvrđuje se kategorizacija koja se vrši na osnovu izrađenog Pravilnika, usvojenog od strane Opštinskog veća opštine Vrbas

Pravo na finansijska sredstva iz budžeta opštine Vrbas za 2016. godinu imaju :

 • sportski klubovi (organizacije) koja doprinose razvoju sporta u opštini Vrbas .
 • čije je sedište na teritoriji opštine Vrba.
 • uz uslov da zadovoljavaju kriterijume predviđene Pravilnikom i Pravilnikom o nacionalnoj kategorizaciji sportova.

 

Manifestacije

Sportska takmičenja i manifestacije od interesa za opštinu Vrbas mogu biti finansirana ukoliko njihov program ispunjava sledeće uslove:

 • Da se realno i objektivno procenjuje da će takmičenje i manifestacija zbog svoje masovnosti i kvaliteta izazvati posebno interesovanje po broju učesnika ili po broju gledalaca;
 • da je međunarodnog ili vrhunskog karaktera;
 • da će kvalitetom učesnika doprineti popularizaciji pojedinog sporta ili sporta u celini;
 • da postoji garancija o obezbeđenju odgovarajućeg kvaliteta organizacije;
 • da se finansira udruženim sredstvima i održava na teritoriji opštine Vrbas.

 

NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE

Prijave na Konkurs sa kompletnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti preporučenom pošiljkom ili lično na adresu Maršala Tita broj 89, pisarnica opštinske uprave Vrbas . Na koverti obavezno naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, navesti za koji konkurs se podnosi prijava i staviti oznaku NE OTVARATI.

Prijave se podnose u roku od 24.11.2015. do 24.12.2015. godine.

Nepotpune, neblagovremene, nepotpisane i neoverene prijave neće se razmatrati. Takođe, neće biti razmatrane ni prijave sportskih klubova i organizacija koje nisu namenski utrošili i opravdali sredsva dobijena konkursom za 2015. godinu.

Kompletna konkursna dokumentacija se može preuzeti lično na navedenoj adresi i zvaničnom sajtu opštine Vrbas www.vrbas.net.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti lično ili na tel. 021 7954 060.

ODLUČIVANjE O PRIJAVAMA

Podnete prijave razmatra Komisija, na osnovu izrađenog Pravilnika. Komisija donosi Predlog rešenja o raspoređivanju sredstava. Predsednik opštine Vrbas donosi Rešenje uz predhodno pribavljeno Mišljenje opštinskog veća , a dodeljena sredstva se isplaćuju u skladu sa prilivom sredstava u budžet opštine Vrbas.


    1. OSNOVNI TROŠKOVI KLUBOVA I MANIFESTACIJE

Potrebna dokumentacija:

 • Rešenje od Agencije za privredne registre Republike Srbije
 • Da je klub/sportska organizacije registrovano na teritoriji opštine Vrbas
 • Da svoju osnovnu programsku aktivnost realizuju na teritoriji opštine Vrbas
 • Popunjen obrazac
 • Kopija potvrde o članstvu u nacionalnom granskom sportskom savezu koji je priznat od Sportskog saveza Srbije
 • Kopija knjige evidencije članova sportske organizacije, ugovor sa trenerom koji obavlja stručno-pedagoški rad u klubu, kopija njegove diplome o stručnoj osposobljenosti i kopija trenerske licence granskog sportskog saveza u okviru kog se sportska organizacija takmiči
 • Kopija potvrde granskog sportskog saveza da se sportska organizacija nalazi u sistemu takmičenja neprekidno od takmičarske 2011/2012. god.
 • Program takmičarskih aktivnosti za 2016. godinu

PREDSEDNIK OPŠTINE VRBAS
dr Bratislav Kažić

Sve neophodne obrasce možete preuzeti na internet portalu opštine Vrbas, www.vrbas.net kao i na zvaničnoj prezentaciji Saveza sportova www.sport.vrbas.net ili lično u opštini Vrbas, prvi sprat, kancelarija broj 1.

OBRASCI:

Preuzmi: Aplikativni OBRAZAC - Osnovni troškovi klubova, za 2016. godinu
Preuzmi: Aplikativni OBRAZAC - Sportske manifestacije, za 2016. godinu